TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (N.N.120/16)

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pregled sklopljenih ugovora


Provedeni postupci javne nabave:
2. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g.
3. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g. (Dokumentacija)
3. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g. (Troškovnik)


PLANOVI NABAVE I IZMJENE:

Plan nabave za 2018.g.
1. izmjena plana nabave za 2018. g.
2. izmjena plana nabave za 2018. g.
3. izmjena plana nabave za 2018. g.
4. izmjena plana nabave za 2018. g.

Plan nabave robe, radova i usluga za 2017.g.
1. izmjena Plana nabave robe, radova i usluga za 2017.g.
2. izmjena Plana nabave robe, radova i usluga za 2017.g.

Plan nabave 2016
I. izmjena plana nabave za 2016. g.
II. izmjena plana nabave za 2016. g.
III. izmjena plana nabave za 2016. g.

Plan nabave 2015
I. izmjena plana nabave za 2015. g.
II. izmjena plana nabave za 2015. g
III. izmjena plana nabave za 2015. g.
IV. izmjena plana nabave za 2015. g.
V. izmjena plana nabave za 2015. g.
VI. izmjena plana nabave za 2015. g.

Vrh