Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

Novi sustav gospodarenja otpadom

 

Temeljem direktive Europske unije, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom uvodi se novi sustav gospodarenja otpadom s ciljem uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštitom ljudskog zdravlja. Najznačajnije mjere novog sustava su poticanje odvojenog sakupljanja otpada, sakupljanja otpada na kućnom pragu, uvođenjem stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, uvođenjem naknade za odlaganje komunalnog otpada te poticanjem kućnog i komunalnog kompostiranja. Svaki građanin je dužan odvajati otpad po vrsti i svojstvima. Svaka jedinica lokalne samouprave ima obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Članak 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisuje da je korisnik usluge dužan koristiti javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Članak 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da je korisnik usluge dužan predavati biorazgradivi komunalni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada pri čemu se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada. Nadalje, članak 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje kako se cijenom potiče korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

Novi sustav gospodarenja otpadom pravedniji je u odnosu na dosadašnji jer će se odvoz plaćati po količini stvorenog miješanog komunalnog otpada (zelena kanta), ali isto tako uvodi i promjene u potrošačkim navikama korisnika zbog poticanja odvojenog sakupljanja otpada. Građane se želi motivirati da smanje volumen miješanog komunalnog otpada tako da što više odvajaju korisni otpad i što više kompostiraju organski otpad. Građani će tako moći direktno utjecati na svoje troškove na način da povećaju količinu izdvojenih korisnih sirovina odvajanjem papira, stakla, plastike i dr. i odvajanjem biorazgradivog otpada.
Odvoz smeća plaćati će se po volumenu spremnika koji će korisnik zadužiti, odnosno minimalnoj naknadi za odvoz te broju odvoza spremnika i cijeni ugovorne kazne. Cijene se dakle formiraju iz tri elementa: fiksnog dijela koji treba pokrivati osnovne troškove funkcioniranja cijelog sustava zbrinjavanja otpada, varijabilnog dijela koji ovisi o volumenu zbrinutog otpada, i od ugovorne kazne koja se naplaćuje u slučaju nepridržavanja ugovornih odredbi.

U stambenim zgradama cijena odvoza smeća obračunavat će se i prema kriteriju broja članova domaćinstva: volumen otpada odloženog u zajednički spremnik obračunavat će se za cijelu zgradu, a pojedinačna cijena za svaki stan izračunavat će se prema broju članova domaćinstva u svakom pojedinom stanu. Buduća praksa trebala bi pokazati najpovoljnije rješenje za individualizaciju nadogradnjom sustava otpadomjerima s ključem ili identifikacijskim elektronskim karticama. U slučaju kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.
Cilj je osiguravanje pojedinačnog korištenja usluge, spremnici će se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika u za to predviđenim ograđenim ili zaključanim prostorima, smješteni na način kojim se onemogućava pristup trećim osobama i dostupni na mjestima za primopredaju komunalnom društvu u ugovorenim terminima. Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika, spremnici će se biti smješteni na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika.

Usvajanjem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Trogira propisan je način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini („Zelenih otoka“) ili spremnika na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje, problematičnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada, način korištenja reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, standardne veličine i svojstva spremnika i dr. Sukladno Odluci svakom korisniku biti će omogućeno i sakupljanje glomaznog otpada na adresi ili u reciklažnom dvorištu jednom godišnje bez naknade u količini do 3m3.

Davatelj javne usluge Trogir Holding d.o.o. dužan je dostaviti korisnicima Izjavu o načinu korištenja javne usluge čiji je sadržaj propisan člankom 14. Uredbe. Podaci u obrascu Izjave su svrstani u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge. Korisnik usluge je dužan vratiti Trogir Holdingu d.o.o. dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Trogir Holding d.o.o. po zaprimanju Izjave korisniku usluge vraća jedan ovjereni primjerak u roku od 8 dana.

Ugovor o korištenju javne usluge odvoza otpada sklapaju komunalno društvo i korisnik usluge, a smatra se sklopljenim kada korisnik usluge dostavi Trogir Holdingu d.o.o. Izjavu, ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

U slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik sukladno Odluci, korisniku koji u Izjavi ili pisanim putem od komunalnog društva zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge komunalno društvo će to osigurati u primjerenom roku o trošku korisnika sukladno svom cjeniku.

Uspješnost uvođenja novog sustava ovisi o svakom pojedincu i njegovoj svijesti o postupanju s otpadom, mnogi još nemaju naviku odvajanja otpada i potrebno je vrijeme prilagodbe. Uspješnost će prije svega ovisiti o edukaciji koju je nužno provoditi.

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..