Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA O PRIPAJANJU DOBRIĆ d.o.o. društvu TROGIR HOLDING d.o.o.

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu (br. Tt-19/5616-3) od dana 19. kolovoza 2019. godine izvršen je upis pripajanja trgovačkog društva Dobrić d.o.o. za održavanje čistoće, javnih površina i drugih komunalni djelatnosti sa sjedištem u Planom, Put Dobrića 6 (OIB: 71562557561) temeljem Ugovora o pripajanju u kojem je trgovačko društvo Trogir Holding d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge sa sjedištem Trogiru, Put Mulina 2 (OIB: 09746817380) preuzimatelj tj. istom je pripojeno trgovačko društvo Dobrić d.o.o. 

Danom upisa o pripajanju društvo Dobrić d.o.o. je prestalo postojati. Od tog dana društvo Trogir Holding d.o.o. nastavlja poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama kao univerzalni pravni sljednik pripojenog društva Dobrić d.o.o. 

Pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu kao i sva svoja prava i obveze sa stanjem na dan upisa pripajanja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, tehničke, prateće i sl.) svi pravni odnosi tražbine i obveze prenose se sa Dobrić d.o.o. na Trogir Holding d.o.o.

 

 

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..