TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Mobilna reciklažna dvorišta: raspored


Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.
U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:
• papir i karton,
• ambalaža od plastike,
• metala i stakla,
• ostala plastika,
• tekstil,
• baterije i akumulatori,
• lijekovi,
• boje,
• tinta,
• drvo koje sadrži opasne tvari,
• otpadna ulja (jestiva i motorna),
• metalna ambalaža pod tlakom,
• ambalaža od opasnih tvari,
• električni i elektronički otpad,
• fluorescentne i štedne žarulje,
• pesticidi,
• kiseline i lužine,
• fotografske kemikalije,
• deterdženti
• glomazni otpad.

Otpad, prethodno već razvrstan i u prikladnoj ambalaži, možete predati besplatno uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta korisnika usluge i zadnjeg plaćenog računa za komunalne usluge, prema uputama djelatnika TROGIR HOLDINGA d.o.o.


Vrh