TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Zakoni, propisi, odluke i opći akti


Etički kodeks ponašanja


KOMUNALNE USLUGE I GOSPODARENJE OTPADOM
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga
Odluka o plaćanju usluge odvoza komunalnog otpada za tzv. ''sezonce''

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADATROGIRA
*ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMIUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom


Zakon o grobljima (NN 19/98)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima (NN 50/12)
Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o medijima

Zakon o trgovačkim društvima (N.N. 111/93,34/99,121,99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12,68/13 i 110/15)

Izjava o osnivanju

LUČKI POSLOVI
Pravilnik o lučkim naknadama
Pravilnik o lučkim pristojbama

TRŽNICA
Master lista dokumenata
Master lista zakonskih propisa

1. Poslovnici
Priručnik preduvjeta
Lista operativnih preduvjetnih programa
HACCP poslovnik

2. Procedure
Upravljanje dokumentima i zapisima
Audit HACCP sustava
Kontrola nesukladnosti
Prijem
Skladištenje
Povlačenje i uklanjanje
Sljedivost
Održavanje opreme
Analiza vode
Suzbijanje štetnika
Upravljanje otpadom
Zdravstveno stanje zaposlenika
Higijena zaposlenika i posjetitelja
Izobrazba

3. Planovi
OPP - Plan operativnih preduvjetnih programa
PI - Plan intervencija u incidentnim situacijama
POO - Plan održavanje prostorija i opreme
POZ - Plan obuke zaposlenika
PS - Plan sanitacije opreme i objekta
PU - Plan uzorkovanja

4. Obrasci
Evidencija čišćenja
Popis zakupoprimaca tržnice
Evidencija kontrole štetnika
Evidencija održavanja opreme
Zapis o nesukladnosti
Ocjena zakupoprimaca
Evidencija o izobrazbi
Suglasnost o obvezi prijavljivanja bolesti koje se prenose hranom
Individualna izjava o znakovima bolesti
Verifikacija
Evidencija uzorkovanja i analiza mikrobioloških trendova

RIBARNICA
Plan postupaka samokontrole - ribarnica Trogir

Vrh