Gradsko zelenilo

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Sandra Ivanišević, dipl. iur.
Put Mulina 2
21 220 Trogir
broj telefona: 021/ 798-582
e-mail sandra.ivanisevic@thgolding.hr

Sukladno članku 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:
-vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih
podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;
-upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka
u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
-upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu
zaštite osobnih podataka,
-brine o izvršenju obvezu iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
-omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona
-surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom
osobnih podataka
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka
koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti
službenika za zaštitu osobnih podataka.

- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
- Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN br. 105/04)
- Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN br. 139/04)

Uredba (EU) EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/47EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

PREUZMITE DOKUMENTE:

- ZAHTJEV ISPITANIKA ZA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA
- ZAHTJEV ISPITANIKA ZA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Vrh