Gradsko zelenilo

Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (N.N.120/16)

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pregled sklopljenih ugovora


PLANOVI NABAVE I IZMJENE:

Plan nabave za 2018.g.
1. izmjena plana nabave za 2018. g.
2. izmjena plana nabave za 2018. g.
3. izmjena plana nabave za 2018. g.
4. izmjena plana nabave za 2018. g.
5. izmjena plana nabave za 2018. g.


Provedeni postupci javne nabave u 2018.g.:

1.Nabava novog specijalnog vozila -čistilica 4-5m³ putem financijskog leasinga (Dokumentacija)
2.Nabava novog specijalnog vozila -čistilica 4-5m³ putem financijskog leasinga (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda)
3.Nabava novog specijalnog vozila -čistilica 4-5m³ putem financijskog leasinga (Odluka o odabiru)

Vrh