Search
Close this search box.

by

Upute o kompostiranju

UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE USLUGE KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD *Zašto kompostirati naučite iz letka kojeg je Grad Trogir pripremio ovdje *Recept za...

Pročitajte tekst objave →

by

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“) -Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze...

Pročitajte tekst objave →

by

Zimski plan sakupljanja miješanog komunalnog otpada

Zimski plan sakupljanja miješanog komunalnog otpadavrijedi od 1.10.2019 do 31.5.2020. g....

Pročitajte tekst objave →

by

Krupni (glomazni ) otpad i građevni otpad

Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge 1. TROGIR HOLDING d.o.o. u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od...

Pročitajte tekst objave →

by

Uputa o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

Korisnici usluge dužni su predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od...

Pročitajte tekst objave →

by

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada

Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika obuhvaća: 1.preuzimanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta...

Pročitajte tekst objave →