Search
Close this search box.

Grad Trogir je u ožujku 2019. godine, s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Trogiru“. Projekt je proveden sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost ugovorenog projekta iznosila je 7,5 milijuna kuna, pri čemu je veći dio sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok je drugi dio sufinanciran bespovratnim sredstvima iz državnog proračuna RH, temeljem Ugovora o sufinanciranju EU projekata potpisanim između Grada Trogira i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te vlastitim sredstvima iz proračuna Grada Trogira, kao nositelja projekta.

Projekt je proveden s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada, čime se osigurava njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje. Realizacija projekta, odnosno stavljanje u funkciju reciklažnog dvorišta u Trogiru doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. godine.

Sukladno ugovorenom razdoblju provedbe projekta, sve ugovorene aktivnosti projekta završene su u prosincu 2020. godine, te je Grad Trogir, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Trogira, po ishodovanju uporabne dozvole za izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u Trogiru, s trgovačkim društvom „Trogir Holding d.o.o.“, kao pružateljem javne usluge gospodarenja otpadom na području grada Trogira, potpisao Ugovor o korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem Trogir za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, kojim je definirano da “Trogir Holding d.o.o.” organizira rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište Trogir, kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, nalazi se na adresi Put Dobrića br. 7 u Planom (pored zgrade Stanice za Tehnički pregled vozila i zgrade Trogir Holdinga u Planom) i započeti će s radom 11. siječnja 2021. godine.  

Na reciklažno dvorište Trogir, sve fizičke osobe / kućanstva – korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Trogira mogu BESPLATNO odlagati sljedeći otpad:

  • Papir i karton
  • Plastiku
  • Staklo
  • Električni i elektronički otpad
  • Metal
  • Glomazni ili krupni otpad (u količini ne većoj od 3m³ u jednoj kalendarskoj godini)
  • Građevinski otpad iz kućanstva (u količini ne većoj od 200 kg unutar 6 uzastopnih mjeseci, odnosno do najviše 400 kg godišnje)
  • Otpadni tekstil
  • Opasni i ostali otpad

Zaprimanje otpada biti će organizirano šest dana u tjednu i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 17:00 sati, a subotom u vremenu od 8:00 do 12:00 sati. 

Djelatnici reciklažnog dvorišta Trogir pružiti će korisnicima sve potrebne informacije i uputiti ih na koji način pravilno odlagati dopremljeni otpad. Sve informacije građani će moći dobiti i na kontakt telefonu reciklažnog dvorišta 091/2234 027 ili putem maila reciklazno@tgholding.hr.

O načinu rada i pravilnom korištenju reciklažnog dvorišta Trogir, svi korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Trogira obaviješteni su putem letaka koji su im u prosincu 2020. godine dostavljeni putem pošte, plakata postavljenih na javnim površinama u gradskim naseljima, kao i službenih web stranica Trogir Holdinga (www.tgholding.hr) i Grada Trogira (www.trogir.hr).

 

KORIŠTENJEM RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ŠTEDIMO PRIRODNE RESURSE I ENERGIJU, SMANJUJEMO GOMILANJE OTPADA NA ODLAGALIŠTIMA I ŠTITIMO OKOLIŠ                                                                     

Comments are closed.