Gradski servisi online

Reciklažno dvorište

Prema Planu gospodarenja otpadom Grada Trogira (2018) predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta na području Plano (k.č. 479/5 K.O. TROGIR).

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (Plan gospodarenja otpadom RH). Za navedeni zahvat izrađen je Idejni projekt (T.D. 2/18 WATER DEVELOPMENT d.o.o. Split, svibanj 2018.), prema kojem je predviđena realizacija u dvije faze. I. faza obuhvaća izgradnju pristupnog puta i platoa za smještaj posuda, kontejnera i druge opreme za selektivno prikupljanje otpada. U II. fazi je predviđena sortirnica i njen okoliš (po posebnom projektu). Prema idejnom projektu ishođena je lokacijska dozvola (Grad Trogir, Upravni odjel za urbanizam, Kl. UP/I-350-05/18-01/006, Ur.br. 2184/01-36/01-18-0006, 10.8.2018.). Glavni projekt odnosi se na I. fazu: pristupni put i dio reciklažnog dvorišta za smještaj kontejnera, posuda i dr. opreme za privremeni smještaj razvrstanog otpada. 

Opis građevine reciklažnog dvorišta

Predmetni zahvat smješten je na dijelu čestice 479/5, a obuhvaća 3.723 m2, od čega je 1.837 m2 za I. fazu RD-a i 1.886 m2 za pristupni put. Zapadni ogradni zid će se postaviti po rubu čestice (granica 479/5 i 479/1 te granica 479/5 i 483). Sjeverna granica predmetnog zahvata je granica između faze I i II. Istočna granica se formira unutar k.č. 475/5 i predstavlja liniju cijepanja ove čestice. U nastavku granica obuhvata ide dijelom po rubu k.č. 479/5, a dijelom unutar ove čestice. Jugo-istočna granica ide po rubu 479/5 i 479/6 (put). Uz granicu obuhvata postavit će se adekvatna ograda.

Predmetna građevina obuhvaća nekoliko dijelova (u građevinskom smislu) prema kojima su i izrađene mape ovoga projekta, a to su:

– Arhitektonski dio koji predstavlja vodeću mapu i odnosi se na arhitektonski prikaz projekta, uključujući i kontejnere za rad i upravljanje reciklažnim dvorištem (uredski kontejner i upravljačka kućica za vagu),

– Građevinski dio – konstrukcija, obuhvaća se konstruktivne elemente reciklažnog dvorišta, a to su armirano-betonski potporni i ogradni zidovi, te nadstrešnica.

– Građevinski dio – prometno-manipulativne površine obuhvaća sve promente, manipulativne i komunikacijske površine potrebne za prolaz vozila, radnika i korisnika unutar reciklažnog dvorišta, te pristupni put.

– Građevinski dio – vodovod i kanalizacija obuhvaća sve objekte, uređaje i opremu koji služe za vodoopskrbu reciklažnog dvorišta te odvodnju oborinskih i feklanih voda.

– Elektrotehnički projekt obuhvaća sve elektro elemente ovoga objekta.

Izgradnjom pristupnog puta (dužine 96 m) omogućiti će se nesmetan pristup od javnoprometne površine (k.č. 479/6) do planiranog reciklažnog dvorišta. Riječ je o trasi koja se i sada koristi kao (interni) put. Međutim, postojeće asfaltni put je u relativno lošem stanju, nedovoljne širine pa je potrebna izgradnja novog puta sa nogostupom u skladu s uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije i drugom tehničkom regulativom. Neposredno uz pristupni put predviđena su 4 parking mjesta za potrebe reciklažnog dvorišta.

Ulaz i izlaz za reciklažno dvorište biti će omogućen sa pristupnog puta. Na ulazu će biti postavljena jednokrilna klizna vrata na kolnom ulazu (kota nivelete 54,85), te jednokrilna vrata na pješačkom ulazu. Pored ulaza biti će smješten uredski kontejner (dvostruki tipski). Unutar dvorišta predviđeno je jednosmjerno kretanje vozila, tako da je u južnom dijelu predviđen izlaz iz dvorišta. Na izlazu će biti postavljena jednokrilna klizna vrata.

Reciklažno dvorište će se praktički izvesti u dva nivoa: donji (ulazni) nivo na kojem će se smjestiti posude, kontejneri i dr. oprema za selektivno prikupljanje otpada (I. faza projekta) i gornji na kojem bi bila smještena sortirnica (II. faza projekta). Kote prometnog manipluativnog dijela donjeg nivoa su od 54,73 do 55,16. Nivoi će se spajati sa rampom, nagiba 10% (dužina rampe 25 m, visinska razlika 2,5 m).

Prometno manipluativna površina izvodi se kao asfaltna s padom 1% prema slivnicima. Rubni dijelovi na kojima će se smjestiti veći kontejneri i oprema izvest će se s betonskom podlogom. Manji spremnici će se smjestit u centralni dio dvorišta, između ulaza i izlaza. U sjevero-zapadnom dijelu predviđena je nadstrešnica, (natkriveni dio) za otvorene rolo kontejnere (32 m3) i tzv. „Kutak ponovne uporabe“. U produžetku je predviđen smještaj zatvorenih komunalnih kontejnera. Neposredno prije izlaza predviđena je kolna vaga (30 t) s upravljačkom kućicom. Oprema i spremnici generalno su smješteni uz rubove, kako bi se u sredini osigurao dovoljno velik prometno-manipulativni prostor.

Sve oborinska vode sa prometno-manipulativnih površina sakupit će se sustavom slivnika i dovodnje na separator, odakle će dalje otjecati u upojni bunar. Oborinske vode sa krovnih površina biti će odvedene direktno na zelenu površinu. Fekalne vode će se skupiti posebnim sustavom odvodnje sa sabirnom jamom, smještenom u neposrednoj blizini uredskog kontejnera i dostupnoj za pražnjenje.  

Voda za piće i sanitarne potrebe uredskog kontejnera biti će osigurana preko priključka za vodu (sustav javne vodoopskrbe), koji će se položiti duž pristupnog puta zajedno sa ostalim komunalnim priključcima.

Vrste otpada koje će se prihvaćati

U skladu s Elaboratom tehnološko-tehničkog rješenja (T.D. 8-18/5) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom predviđeni su otvoreni i zatvoreni spremnici otpada koji se navode tablično.

Prema prethodnoj tablici predviđeno je:

– 2 rolokontejnera (32 m3),

– 6 komunalnih kontejnera (7 m3),

– 5 komunalnih kontejnera (5 m3),

– spremišta (opasnog) otpada (36 m3) sa 6 eko kontejnera (5 x 640 l + 1 x 500 l),

– 1 ko-tainer (3 m3),

– 5 eko kontejnera (1000 l)

– 2 zatvorena kontejnera (2,5 m3),  

– 8 zatvorenih kontejnera (1,1 m3),

– 6 zatvorenih kontejnera na kotačima (1,1 m3) i

– 3 posude na kotačima (360 lit.).

 Za zbijanje otpada predviđena su dva press kontejnera volumena 5 m3 i 10 m3. 

Comments are closed.