Gradski servisi online

Obavijest poslovnim partnerima o pripajanju DOBRIĆ D.O.O. društvu TROGIR HOLDING D.O.O.

2. listopada 2019.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu (br. Tt-19/5616-3) od dana 19. kolovoza 2019. godine izvršen je upis pripajanja trgovačkog društva Dobrić d.o.o. za održavanje čistoće, javnih površina i drugih komunalni djelatnosti sa sjedištem u Planom, Put Dobrića 6 (OIB: 71562557561) temeljem Ugovora o pripajanju u kojem je trgovačko društvo Trogir Holding d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge sa sjedištem Trogiru, Put Mulina 2 (OIB: 09746817380) preuzimatelj tj. istom je pripojeno trgovačko društvo Dobrić d.o.o.

Danom upisa o pripajanju društvo Dobrić d.o.o. je prestalo postojati. Od tog dana društvo Trogir Holding d.o.o. nastavlja poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama kao univerzalni pravni sljednik pripojenog društva Dobrić d.o.o.

Pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu kao i sva svoja prava i obveze sa stanjem na dan upisa pripajanja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, tehničke, prateće i sl.) svi pravni odnosi tražbine i obveze prenose se sa Dobrić d.o.o. na Trogir Holding d.o.o.

Last modified: 3. travnja 2020.

Comments are closed.