Gradski servisi online

Od 01.09.2022. stupa na snagu novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

17. kolovoza 2022.

Poštovani korisnici,

od 1. rujna 2022. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Naime, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom navedeni Cjenik je opći akt koji donosi davatelj usluge – TROGIR HOLDING d.o.o. na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge Grada Trogira.

Treba istaknuti kako novim cjenikom nastojimo pružiti kvalitetniju javnu uslugu našim korisnicima, uz njezino stalno unapređenje te održivo poslovanje Trogir Holdinga d.o.o.
Struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Cjenikom se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo određuje jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada.
Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategoriju:
– Korisnika kućanstva ili
– Korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE
– Korisnik kućanstvo: 50,00 kn (u cijenu nije uključen PDV)
– Korisnik koji nije kućanstvo: 130, 00 kn (u cijenu nije uključen PDV)
2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Kućanstvo – cijena preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad:
Volumen spremnika Cijena jednog preuzimanja
Spremnik 40 l 2,00 kn
Spremnik 120 l 6,00 kn
Spremnik 240 l 12,00 kn
Ne kućanstvo – cijena preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad:
Volumen spremnika Cijena jednog preuzimanja
Spremnik 40 l 6,00 kn
Spremnik 120 l 18,00 kn
Spremnik 240 l 36,00 kn
Spremnik 1.100 l 360,80 kn
Korisnik koji nije kućanstvo:
Umanjenje cijene javne usluge za korisnike koji nisu kućanstvo koji u obračunskom razdoblju predaju:
– od 0 do 240 litara miješanog komunalnog otpada: popust 50 % na cijenu javne usluge
– od 241 do 480 litara miješanog komunalnog otpada: popust 30 % na cijenu javne usluge

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

Last modified: 17. kolovoza 2022.

Comments are closed.